ကိုယ် ပြင်ဆင်သည့်ပုဒ်မကို ကိုယ်ပြန်ကန့်ကွက်လိုက်ရတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များ

ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းထားတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့နဲ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဆို တဲ့ စကားရပ်ကျန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်