ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခများ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်

နရာသီဝပ်၊ ပတ်တနီနဲ့ ယလားခရိုင်မှာ တနေ့ ၃၁၃ ဘတ်ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နေ့တွက်လုပ်အားခလို့ဆိုရာမှာ သာမန်အလုပ်ဆင်းချိန်တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်