ရေချိုလင်းပိုင်လေးကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ငါးဒိုင်ပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင့်

ရှားပါးရေနေသတ္တဝါများကိုလိုင်စင်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးရောင်းချသဖြင့် အဆိုပါငါးဒိုင်ကို မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ ဖြင့် လမိုင်းရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထားသည်