သုံးနာရီအတွင်း ရောဂါရှိမရှိတိကျစွာ သိနိုင်မယ့် စင်ကာပူရဲ့ Coronavirus စစ်ဆေးကိရိယာသစ်

လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်သုံးမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ သံသယရှိလူနာဆီမှ Sample ကို RNA (ribonucleic acid ) ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။